Tử Thôi nói lánh đời
Non xanh cháy không nguôi
Bốn biển cùng ăn nguội
Ngàn thu bởi một người