Khắp chơi phong cảnh áng hương thành,
Ngoạn thưởng âu đây thích tính tình.
Phục Tượng ngàn kia lồng bóng thỏ,
Ẩn Ngưu dòng nọ bặt tăm kình.
Lâm râm xóm nhạn cây pha khói,
Lác đác buồm ngư lá nổi doành.
Từng trải tiên vương khi thưởng vịnh,
Thanh kỳ danh ấy đã nên danh.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007