Éo le thay bấy cảnh thiên thành!
Có vẻ tân kỳ, có vẻ thanh
Gió quyến cầm thông, thông lợp tán
Mây vờn vách đá, đá in tranh
Non cao, Phật hiện phô kim tướng
Động thẳm, rồng quanh lắng ngọc kinh
Sương tuyết càng nhiều, càng tú lệ
Này này chẳng khác chốn Bồng Doanh


Đây là một trong hai bài thơ của Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm được khắc trên vách đá trước cửa động Tuyết Sơn thuộc quần thể chùa Hương.