Trời vừa hé sáng bước lên thuyền,
Khoan mái chèo lan ghé bến tiên.
Phong nguyệt thờ ơ bầu ngọc đúc,
Giang sơn bỡ ngỡ bức tranh in.
Kìa kìa quy phượng phong kinh bối,
Nọ nọ lân long lắng giáo thiền.
Cảnh lạ thú mầu khôn xiết kể,
Thanh kỳ đệ nhất chốn Nam thiên.


Tiêu đề trong Văn đàn bảo giám chép là Động Hương Tích. Hương Tích 香蹟 là một động trong núi Hương Sơn thuộc làng Yến Vĩ, phủ Mỹ Đức, Hà Đông, trong thờ phật Quan Âm. Hàng năm cứ đến tháng hai, tháng ba, thiện nam tín nữ trẩy hội rất đông.

(Tâm thanh tồn duy thi tập)

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, 2001
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004