Lẻo lẻo trần ai chẳng chút reo,
Thú này nhân trí đủ trăm chiều.
Dòng oanh nổi nhuỵ xôn chèo khách,
Lối tắt len mây bận cánh tiều.
Sương bá sườn non cây điểm phấn,
Nước cầm mặt bể đá mòn rêu.
Âm thông trước ấy bao xa tá?
Đồng vọng bên tai lọt tiếng reo.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Lên ngọn núi Tuyết Sơn cảm hứng.

Nguồn:
1. Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
2. Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009