Tìm về bến Đục chùa Hương
Đục soi thấu đục, dễ thường lại trong
Trăm năm ai thoát khỏi vòng
Bể đời trong đục, đục trong - khó mà...

Khói hương Phật cũng nhạt nhoà
Đăm đăm con mắt như là đợi ai
Chưa tìm ra cõi bồng lai
Thì đành lên chốn Thiên Thai một mình

Trăm chúng sinh, vạn chúng sinh
Nào hương nào oản nào tình... đến đây
Tôi cầm lá sớ trên tay
Ước mong xoá hết tháng ngày được thua

Đụn vàng đụn bạc khôn mua
Chỉ xin có được tấm bùa... giải yêu!