Ngồi nhớ Hồ Tây tháng hai trước
Gió xuân mang rượu liễu xanh bên
Lại về mũ kiếm ngày nao nhỉ?
Một biệt non sông cách mấy niên
Đài múa dòng Tô cùng khắc liễu
Phòng thiền ông Tuệ dáng thơm sen
Cố nhân chừng hiểu niềm xa cách
Tô điểm guơng hồ đáng vẽ lên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)