Hồ Tây một mảng nước trời thu
Khói nhẹ mù hơi tiếp bãi bờ
Chuông vọng chập chờn Hoa quán sớm
Ca chài qua lại Nguyệt đài trơ
Hài sen ai đó ngang bờ cách
Vó ngựa nào dong rặng liễu tơ
Một biệt yên hoa đâu chốn hỏi
Cố nhân nên có chuyến chơi đò

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)