Trần Sư Đạo 陳師道 (1053-1102) tự Vô Kỷ 無己, Lý Thường 履常, người Bành Thành (nay là Từ Châu, Giang Tô), buổi đầu theo học thầy Tăng Củng 曾巩. Năm Nguyên Hữu thứ 2 (1087), ông được Tô Thức 蘇軾 tiến cử làm chức giáo thụ ở Từ Châu, rồi làm Thái học bác sĩ, sau cải làm giáo thụ Toánh Châu (nay là An Huy, Phụ Dương). Năm Nguyên Phù thứ 3 (1100), ông được thăng chức Bí thư sảnh chính tự. Suốt đời ông hết sức túng thiếu. Thơ học tập Hoàng Đình Kiên, về sau chỉ chuyên tâm học Đỗ Phủ. Tác phẩm hiện còn rất ít.