Sách gây hứng thú đọc mau xong,
Đợi khách thân tình, muốn lại không.
Cứ thế việc đời luôn trái ngược,
Trăm năm được mấy bận vui lòng.