Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 03/09/2014 03:16 bởi tôn tiền tử
Mao Bàng 毛滂 (1055-1120) tự Trạch Dân 澤民, người Cù Châu (nay thuộc Chiết Giang), làm Hàng Châu pháp tào khoảng năm Nguyên Hữu đời Tống Triết Tông, từng được Tô Thức tiến cử, về sau có giao thiệp với Sái Kinh 蔡京, làm quan đến Từ bộ viên ngoại lang, Tri châu Tú Châu. Từ của ông có ảnh hưởng của Tô Thức, Liễu Vĩnh, tác phẩm có "Đông đường tập" 東堂集.