Chín chục ngày hoa nở nối nhau,
Trời thương thược dược cuối khoe mầu.
Cài hai bím tóc cành còn lại,
Người nhất trên đời chưa có đâu.