Nước in ráng hắt gió dồn mưa
Sa Bộ cây cao quạ lúc tà
Tóc bạc rượu ngon trùng cửu ế
Cúc vàng đất khách chục mùa xa
Lên cao quê cũ lòng thêm nhớ
Tuổi tác ngày vui hứng này ra
Thiên hạ nhiều trai Hoài Hải nhỉ?
Sao không có đất rớt ô sa