Làng trước làng sau nhạt khói,
Nửa không nửa có bóng tà.
Trâu về, mục đồng thổi sáo,
Ruộng xanh, cò trắng thêu hoa.