Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.