Thân em như miếng cau khô
Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dày


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971