Ơi anh bộ đội
Cháu của Bá Hồ
Mũ gắn sao cờ
Anh, người đẹp nhất!
Tiến như cơn lốc
Đánh như chớp giật
Thắng như chẻ tre
Đâu anh tiến về
Đẩy tan bóng giặc
Anh đến vùng nào
Cả vùng ấy hát


Nguồn: Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985