mây đi về đâu
trời đổ mưa ngâu
chim âu sãi cánh
bay ngang mái lầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]