Con vỏi, con voi,
Cái vòi đi trước.
Hai chân trước đi trước,
Hai chân sau đi sau.
Còn cái đuôi thì đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi.
Con vỏi, con voi,
Cái vòi đi trước...


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009