Bạc mệnh hồng nhan tám vạn người,
Đoạn trường sổ ấy có tên ai!
Phòng loan cung cấm đà bao thủa,
Mày trắng lầu xanh mấy độ rồi!
Bể thảm mông mênh làn sóng gợn,
Sông Tiền man mác cánh bèo trôi,
Chỉ vì chưa gặp người tri kỷ,
Mà luống long đong mãi với đời.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 94, tháng 4-1925
2. Tuyển tập thơ tình Nam Định thế kỷ XX, NXB Thanh niên, 2001