Này ông ăn thịt muốn thăng thiên
Đạp đất dễ thôi, bay rớt liền
Lưng hạc, eo rồng không đủ sức
Đại bàng muốn mượn khấn cô tiên

tửu tận tình do tại