15.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/05/2014 19:08 bởi tôn tiền tử
Trần Hàng 陳沆 là một xử sĩ ở núi Lư đời Nam Đường, thơ còn 1 bài.