Đứng giữa non sông, chẳng tựa trời,
Việt Nam văn hoá cổ kim soi,
Vua dân đồng chí nên tương đắc,
Noi dấu nhà Châu nghiệp chẳng dời,
Bách Việt đâu dung phường quỷ trắng,
Trời xanh minh giám tấc lòng trung,
Anh hùng thành bại lo chi tới,
Phó mặc nghìn thu sử sách khơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.