Ngoài năm mươi tuổi giúp vua hiền
Nay mãn cuộc đời lên cảnh tiên
Tình nghĩa thầy trò cùng đón đợi
Sống vinh thì thác vẫn vinh nguyên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)