Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 13/09/2008 09:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/09/2008 09:31 bởi hongha83
Kim Thánh Thán 金聖嘆 (1608-1661) vốn tên Thái 采, khi nhà Minh mất, ông đổi tên là Nhân Thuỵ 人瑞, tự là Nhược Thái 若採 (Thánh Thán là hiệu nhưng được dùng nhiều hơn cả), người huyện Ngô (nay thuộc Giang Tô). Có thuyết nói ông họ Trương 張, tên Vị 喟. Ông là danh sĩ đời Minh, không làm quan với nhà Thanh. Năm Thuận Trị thứ 18 (1661) vì “khốc miếu án” mà bị xử trảm. Thánh Thán là con người phóng túng. Ông nổi tiếng vì những ông trình “bình điểm” (tức phê bình) văn học, trong đó có Tam Quốc diễn nghĩa, Tây sương ký, Thuỷ hử. Sau khi bị xử trảm, tác phẩm của ông bị thất lạc rất nhiều. Ngoài các công trình phê bình văn học, ông còn di cảo Trầm ngâm lâu thi tuyển.

Về khốc miếu án, ngày xưa khi có tang của vua và hoàng hậu, thân sĩ, quan lại địa phương đến cúng vạn thọ hoặ…