Sáng nay ải bắc hết cuộc rồi
Trăm vạn cô nhi chạy rối bời
Ba lần trống trận rung thành luỹ
Một mảnh giáp y chìm mặt trời
Tráng sĩ liều thân cùng nhau chết
Các vương cuốn chiếu trốn im hơi
Phụ nữ Giang Nam bơ vơ lắm
Đúng lúc hoa tàn xuân vẫn dài


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan soạn dịch, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)