Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Thánh Thán (4 bài)
- Ngô Vĩ Nghiệp (8 bài)
- Phó Sơn (3 bài)
- Chu Do Kiểm (2 bài)
- Đỗ Tuấn (4 bài)
Tạo ngày 12/11/2008 04:36 bởi hongha83
Trần Tử Long 陳子龍 (1608-1647) vốn tên Trần Giới 陳介, tự Nhân Trung 人中, sau đổi Ngoạ Tử 卧子, người Hoa Đình, Tùng Giang, là nhà thơ và nhà văn quan trong đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ 10, thời Hoằng Quang Đế Nam Minh làm Binh khoa cấp sự trung. Khi quân Thanh phá Nam Kinh, ông dấy quân ở quê nhà chống Thanh, sau khi thất bại ẩn tránh vào núi, lén liên kết với quân Thái Hồ tiếp tục chống Thanh. Việc vỡ lở bị bắt, nhằm lúc sơ hở, ông đâm đầu xuống nước chết. Tác phẩm có Trần Trung Dụ Công toàn tập.