Dưới đây là các bài dịch của bachthuy @Mộc Gia Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt mệnh thi (Trần Cao Vân): Bản dịch của bachthuy @Mộc Gia Trang

Đứng giữa non sông, chẳng tựa trời,
Việt Nam văn hoá cổ kim soi,
Vua dân đồng chí nên tương đắc,
Noi dấu nhà Châu nghiệp chẳng dời,
Bách Việt đâu dung phường quỷ trắng,
Trời xanh minh giám tấc lòng trung,
Anh hùng thành bại lo chi tới,
Phó mặc nghìn thu sử sách khơi!

Ảnh đại diện

Ngục trung thư (Châu Thượng Văn): Bản dịch của bachthuy @Mộc Gia Trang

Trong tù ứa lệ tỏ tâm can,
Há nhụt lòng son dẫu hận tràn,
Sống chẳng anh hùng thôi uổng kiếp,
Việc chưa thành tựu chết đành oan,
Dưới vuốt xâm lăng trời khó rạng,
Dân là cá, thịt, đãi tham quan...
Kiếm báo ước vung thành vạn ảnh,
Tìm quét cho tan lũ bạo tàn!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]