Bốn hướng đông tây với bắc nam
Đều cho tướng tá muốn đăng đàn
Khai màn giải trí vui hằng vạn
Vào cuộc tung hoành thú tụ tam
Thua thắng lẽ thường trao thẳng thắn
Được ăn luật lệ nhận công bằng
Ván bài trong cuộc tranh cao thấp
Chỉ điểm bên ngoài góp luận khan

tửu tận tình do tại