Tổ tôm tên chữ gọi hà sào
Ðánh thì không thấp cũng không cao
Ðược thì vơ cả, thua thì chạy
Nào!


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983