Thiên khai từ thuở có người xum,
Khen kẻ gây ra trận tổ tôm.
Hàng dọc hàng ngang bày mỗi thếp,
Quân ăn quân đánh sắp từng chòm.
Lên cờ dặc vũ tuỳ cơ phát,
Rút nọc buông lèo liệu thế nom.
Kẻ đánh lấy nên người mở trại,
Trăm hai mối cũ lại thu gom.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Vịnh tổ tôm

Thiên khai từ thuở có người xum,
Khen kẻ gây ra trận tổ tôm.
Hàng dọc hàng ngang bày mọt tóp,
Quân ăn quân đánh sắp từng chòm.
Lên cờ dậy vũ tuỳ cơ phát,
Rút nọc buông phần liệu thế nom.
Kẻ đánh lấy nên người mở trại,
Trăm hai mối cũ lại thu gồm.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928