Nhân sinh quý thích chí,
Chẳng gì hơn vui cuộc tụ tam.
Tài kinh luân xoay dọc xoay ngang,
điều khiển quân ăn quân đánh.
Gọi một tiếng người đều phải kính,
Dậy ba quân ai dám chẳng nhường.
Giơ phỗng lên bốn mặt khôn đương,
Hạ bài xuống tam khôi chiếm cả.
Nay gặp lúc quốc gia nhàn hạ,
Nghề ăn chơi thú nọ cũng hay.
Gồm hai văn võ trong tay!


Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 133, sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Nhân sinh quý thích chí,
Cuộc ăn chơi gì hơn thú tụ tam.
Tài kinh luân dọc ngang,
Cơ điều độ quân ăn quân đánh.
Gọi một tiếng người đều phải kính,
Dậy ba quân ai dám chẳng nhường.
Cất nếp lên bốn mặt khôn đương,
Hạ bài xuống tam khôi chiếm cả.
Nay gặp hội quốc gia nhàn hạ,
Nghĩ ăn chơi thú nọ cũng hay.
Gồm hai văn trong tay!
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928