Câu thứ nhất trong bài là:

Một lưng một vốc kém chi mô

Một lưng một vốc nguyên là thành ngữ, nghĩa là cũng gần như nhau.

Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 16, NXB Lao Động, 2011