Quả dưa rười rượi,
Phấn hương ngào ngạt.
Khất xao linh tinh bàn rượu,
Năm năm chẳng phụ giai kỳ.
Cùng nguyện với thiên trường địa cửu.

Cách hà Ngưu Nữ,
Bắc cầu Ô Thước.
Đâu giống cõi trần phối ngẫu,
Chi lo canh cửi bỏ lỡ thời.
Bị khiển trách dung phu noạ phụ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.