Ngân Hà đón tiên nữ,
Thuyền động nổi gió vàng.
Sông hồ gặp thất tịch,
Chày đập báo thu sang.
Thương kiếp bèo trôi nổi,
Ngắm Chức Nữ Ngưu Lang.
Ngâm Ban Cơ Đoàn phiến,
Xong bài sầu chứa chan.

tửu tận tình do tại