Gió sông thổi mát lành,
Chèo quế dạo vòng quanh.
Xa như Kinh Triệu kiếm,
Gần hoá mũ Hán quan.
Gió thổi hương toả ngát,
Bóng như từ gốc sinh.
Lá cuộn ngọc còn giữ,
Hoa mở hồng mong manh.
Trời chiều thuyền chở nặng,
Trở về tới bên thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.