Bích Ngọc cô gái nhỏ,
Gả tới Nhữ Nam Vương.
Hoa sen hoà má phấn,
Lá ngát lẫn áo hương.
Hái tặng người quân tử,
Nguyện kết áo phù dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.