Tám than cõi chết ra vào
Âm dương mờ mịt lối nào định phân

tửu tận tình do tại