Ai nói hoa sen đẹp hơn thiếp
Xưa đến trên sông để hái sen
Trượng phu cớ gì không mắc cỡ
Chẳng ngắm hoa sen lại ngắm em

tửu tận tình do tại