Trời xế chiều trên sông trong trẻo
Gái lưng ong đất Sở vui ca
Hái sen theo tập tục nhà
Vừa mười lăm tuổi ghe tha hồ chèo

tửu tận tình do tại