Gương Vương Mẫu soi xong chưa dẹp
Người người vui ca hát trên lầu
Không riêng chiếm ánh trăng thâu
Vẫn nhường chiếu chiếc thuyền câu ông già

tửu tận tình do tại