Nước móc ngọt đêm qua rơi xuống
Như rượu ngon nuôi sống muôn loài
Ngỡ người cá khóc đâu đây
Trong ao ngọc thật tràn đầy lá sen

tửu tận tình do tại