Cao tới mây, kéo dài sông ải
Sạch sau mưa nửa dải Ngân Hà
Mẫu đơn vô dụng cho qua
Tự làm bóng mát che cho người người

tửu tận tình do tại