Một tối gió đông
Thổi tan bên gối sầu bao nả
Chim kêu rời rã
Mộng chuyển song the tỏ
Lúc đến xuân tươi
Lúc đi xuân lão
Trường đình nọ
Mơn mơn hoa cỏ
Chỉ lúc về hớn hở


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.