Trước rượu đương ca
Đời người mấy chốc
Thoảng như sương móc
Khó nhọc vừa qua
Đứng dậy bùi ngùi
Nỗi buồn khôn nguôi
Sầu đời muốn giải
Mượn rượu mà thôi
Xanh xanh áo ai
Xuyến xao lòng này
Chỉ vì người đó
Trầm ngâm đến nay
Hươu gọi thanh thanh
Về ăn cỏ bình
Nhà có khách quý
Khảy đàn thổi sênh
Trăng soi vằng vặc
Bao giờ mới tắt
Mối lo trong lòng
Làm sao cắt đứt
Vượt ruộng băng bờ
Gặp gỡ chuyện trò
Cùng nhau thăm hỏi
Nhắc nghĩa ân xưa
Trăng sáng sao thưa
Quạ về nam lướt
Quanh cây mấy lượt
Không cành đón đưa
Không kiêng núi cao
Chẳng sợ sông sâu
Chu Công cơm nhả
Thiên hạ theo hầu