35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/01/2009 20:54

度關山

天地間,
人為貴。
立君牧民,
為之軌則。
車轍馬跡,
經緯四極。
黜陟幽明,
黎庶繁息。
於鑠賢聖,
總統邦域。
封建五爵,
井田刑獄。
有燔丹書,
無普赦贖。
皋陶甫侯,
何有失職。
嗟哉後世,
改制易律。
勞民為君,
役賦其力。
舜漆食器,
畔者十國。
不及唐堯,
采椽不斫。
世嘆伯夷,
欲以厲俗。
侈惡之大,
儉為共德。
許由推讓,
豈有訟曲?
兼愛尚同,
疏者為戚。

 

Độ quan san

Thiên địa gian,
Nhân vi quý.
Lập quân mục dân,
Vị chi quỹ tắc.
Xa triệt mã tích,
Kinh vĩ tứ cực.
Truất trắc u minh,
Lê thứ phồn tức.
Ư thước hiền thánh,
Tổng thống bang vực.
Phong kiến ngũ tước,
Tỉnh điền, hình ngục.
Hữu phần đan thư,
Vô phổ xá thục.
Cao Đào phủ hầu,
Hà hữu thất chức.
Ta tai hậu thế,
Cải chế dịch luật.
Lao dân vị quân,
Dịch phú kỳ lực.
Thuấn tất thực khí,
Bạn giả thập quốc.
Bất cập Đường Nghiêu,
Thái chuyên bất chước.
Thế thán Bá Di,
Dục dĩ lệ tục.
Xỉ ác chi đại,
Kiệm vi cộng đức.
Hứa Do thôi nhượng,
Khởi hữu tụng khúc?
Kiêm ái, thượng đồng,
Sơ giả vi thích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trong trời đất,
Người quý nhất.
Lập vua chăn dân,
Đặt ra phép tắc.
Dấu ngựa xe qua,
Dọc ngang bốn cực.
Thưởng phạt phân minh,
Ấm no sung túc.
Thánh hiền đời xưa,
Trị khắp châu vực.
Năm tước lập ra,
Tỉnh điền, hình ngục.
Sổ tội đốt đi,
Miễn tha không được.
Phủ hầu Cao Đào,
Có đâu mất chức!
Than ôi đời sau,
Thay phép đổi luật.
Dân nhọc vì vua,
Thuế má lao lực.
Thuấn sơn đồ ăn,
Khó phục mươi nước.
Không như Đường Nghiêu,
Chẳng cần đẽo cột.
Đời than Bá Di,
Mong thành thói tốt.
Xa xỉ ác thay,
Tiết kiệm là đức.
Hứa Do nhịn nhường,
Có ai ca tụng?
Kiêm ái, thượng đồng,
Sơ thành thân thuộc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống trong khoảng đất trời này,
Người là quý nhất không loài nào hơn.
Lập vua chăn dắt dân thường,
Phải tuân phép tắc luân thường đặt ra.
Dấu xưa xe ngựa đi qua,
Dọc ngang bốn cực gần xa trị bình.
Nước nhà thưởng phạt phân minh,
Ấm no sung túc dân tình vui tươi.
Thánh hiền nhân đức đời xưa,
Khắp nơi châu vực cũng thừa trị an.
Lập ra năm tước vua ban,
Tỉnh điền, hình ngục rõ ràng cho dân.
Đốt đi sổ tội đôi lần,
Miễn tha rộng rãi không cần bán mua.
Cao Đào hầu phủ ngày xưa,
Có đâu mất chức như đùa ngày nay!
Than ôi đời đổi sau này,
Con người đổi luật phép thay khác hoài.
Vì vua dân nhọc hằng ngày,
Lao công thuế má lực nay suy tàn.
Thuấn sơn đồ uống đô ăn,
Khó mà mười nước phục quân vương rồi.
Đường Nghiêu không giống như người,
Chẳng cần đẽo cột như đời người sau.
Bá Di đời oán than đâu,
Mong thành thói tốt mong cầu lòng trung.
Ác thay xa xỉ tận cùng,
Đức là tiết kiệm tốt chung cuộc đời.
Hứa Do nhường lại ngôi trời,
Có ai ca tụng muôn đời hay không?
Đức là kiêm ái, thượng đồng,
Sơ thành thân thuộc người trong cõi đời.

52.60
Trả lời