07/10/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ quan san
度關山

Tác giả: Tào Tháo - 曹操

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 20/01/2009 20:54

 

Nguyên tác

天地間,
人為貴。
立君牧民,
為之軌則。
車轍馬跡,
經緯四極。
黜陟幽明,
黎庶繁息。
於鑠賢聖,
總統邦域。
封建五爵,
井田刑獄。
有燔丹書,
無普赦贖。
皋陶甫侯,
何有失職。
嗟哉後世,
改制易律。
勞民為君,
役賦其力。
舜漆食器,
畔者十國。
不及唐堯,
采椽不斫。
世嘆伯夷,
欲以厲俗。
侈惡之大,
儉為共德。
許由推讓,
豈有訟曲?
兼愛尚同,
疏者為戚。

Phiên âm

Thiên địa gian,
Nhân vi quý.
Lập quân mục dân,
Vị chi quỹ tắc.
Xa triệt mã tích,
Kinh vĩ tứ cực.
Truất trắc u minh,
Lê thứ phồn tức.
Ư thước hiền thánh,
Tổng thống bang vực.
Phong kiến ngũ tước,
Tỉnh điền, hình ngục.
Hữu phần đan thư,
Vô phổ xá thục.
Cao Đào phủ hầu,
Hà hữu thất chức.
Ta tai hậu thế,
Cải chế dịch luật.
Lao dân vị quân,
Dịch phú kỳ lực.
Thuấn tất thực khí,
Bạn giả thập quốc.
Bất cập Đường Nghiêu,
Thái chuyên bất chước.
Thế thán Bá Di,
Dục dĩ lệ tục.
Xỉ ác chi đại,
Kiệm vi cộng đức.
Hứa Do thôi nhượng,
Khởi hữu tụng khúc?
Kiêm ái, thượng đồng,
Sơ giả vi thích.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trong trời đất,
Người quý nhất.
Lập vua chăn dân,
Đặt ra phép tắc.
Dấu ngựa xe qua,
Dọc ngang bốn cực.
Thưởng phạt phân minh,
Ấm no sung túc.
Thánh hiền đời xưa,
Trị khắp châu vực.
Năm tước lập ra,
Tỉnh điền, hình ngục.
Sổ tội đốt đi,
Miễn tha không được.
Phủ hầu Cao Đào,
Có đâu mất chức!
Than ôi đời sau,
Thay phép đổi luật.
Dân nhọc vì vua,
Thuế má lao lực.
Thuấn sơn đồ ăn,
Khó phục mươi nước.
Không như Đường Nghiêu,
Chẳng cần đẽo cột.
Đời than Bá Di,
Mong thành thói tốt.
Xa xỉ ác thay,
Tiết kiệm là đức.
Hứa Do nhịn nhường,
Có ai ca tụng?
Kiêm ái, thượng đồng,
Sơ thành thân thuộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tháo » Độ quan san