蒿裏行

關東有義士,
興兵討群凶。
初期會孟津,
乃心在咸陽。
軍合力不齊,
躊躇而雁行。
勢利使人爭,
嗣還自相戕。
淮南弟稱號,
刻璽於北方。
鎧甲生蟣蝨,
萬姓以死亡。
白骨露於野,
千里無雞鳴。
生民百遺一,
念之人斷腸。

 

Hao Lý hành

Quan Đông hữu nghĩa sĩ,
Hưng binh thảo quần hung.
Sơ kỳ hội Mạnh Tân,
Nãi tâm tại Hàm Dương.
Quân hợp lực bất tề,
Trù trừ nhi nhạn hàng.
Thế lợi sử nhân tranh,
Tự hoàn tự tương tường.
Hoài Nam đệ xưng hiệu,
Khắc tỷ ư bắc phương.
Khải giáp sinh kỷ sắt,
Vạn tính dĩ tử vong.
Bạch cốt lộ ư dã,
Thiên lý vô kê minh.
Sinh dân bách di nhất,
Niệm chi nhân đoạn trường.


Hao Lý hành lấy tên đề mục cũ trong nhạc phủ đời Hán. Thơ của Tào Tháo chịu ảnh hưởng của dân ca rất đậm, ông thường lấy đề mục từ thơ ca dân gian. Hao Lý tương truyền là nơi hồn phách người chết quy tụ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Quan Đông có nghĩa sĩ,
Dấy binh dẹp nhiễu nhương.
Bắt đầu họp Mạnh Tân
Lòng vẫn ở Hàm Dương.
Quân hợp sức không đều
Ngần ngừ rồi chia đường.
Thế lợi bắt người tranh
Giết nhau co như thường.
Hoài Nam em xưng đế
Khắc ấn ở Bắc phương.
Giáp trụ sinh chấy rận,
Muôn dân bị tử thương!
Xương trắng phơi ngoài nội
Tiếng gà vắng dặm trường
Trăm người còn sống một,
Ai nghĩ chẳng đoạn trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quan Đông có nghĩa sĩ,
Khởi binh dẹp bạo cường.
Bến Mạnh Tân hội hợp,
Lòng những nhớ Hàm Dương.
Quân hợp, tâm chẳng đồng,
Trù trừ mà chia rẽ.
Tranh giành nhau lợi quyền,
Rồi giết nhau như ngóe.
Hoài Nam em xưng đế,
Anh khắc ấn Bắc phương.
Áo giáp sinh chấy rận,
Muôn dân chịu tử vong.
Đồng nội đầy xương trắng,
Nghìn dặm tiếng gà không.
Trăm người còn sống một,
Nghĩ đến đớn đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quan Đông nhiều nghĩa sĩ
Khởi binh đánh bọn hung
Hội quân ở Minh Tân
Hàm Dương cùng hướng đến
Nhưng vì không chung sức
Trù trừ phân tán nhanh
Rồi đánh nhau tranh dành
Thế lực tự tàn hại
Em xưng đế Hoài Nam
Cõi bắc anh khắc ấn
Sĩ tốt không cởi giáp
Trăm họ chịu thương vong
Xương trắng lộ đầy đồng
Gà không kêu ngàn dặm
Trăm người chỉ còn một
Nhớ lại thêm đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quan Đông có nghĩa sĩ,
Dẹp giặc, cờ nghĩa giương.
Hội Mạnh Tân tụ họp,
Lòng hướng tới Hàm Dương.
Quân hợp, không chung sức,
Chần chừ hàng nhạn giăng.
Thế lợi gây tranh đoạt,
Giết nhau chẳng chút nhường.
Hoài Nam em xưng đế,
Khắc ấn nơi bắc phương.
Áo giáp sinh chấy rận,
Vạn dân bị tử vong.
Xương trắng phơi đồng nội,
Ngàn dặm tiếng gà không.
Trăm người còn một sống,
Nghĩ tới thực đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Đông Quan nhiều nghĩa sĩ,
Binh khởi trừ bạo hung.
Hội mong xưa Bến Mạnh,
Một lòng về Hàm Dương.
Quân không sao hợp lực,
Nhạn chia năm bảy đường.
Thế lợi người tranh đoạt,
Các lộ tự tương tàn.
Hoài Nam em xưng đế,
Anh khắc tỉ bắc phương.
Khải giáp sinh chấy rận,
Trăm họ còn tang thương.
Đồng hoang xương khô trắng,
Nghìn dặm tiếng gà không.
Dân trăm người sống một,
Hỏi ai không đoạn trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Quan Đông nghĩa sĩ bao người,
Dấy binh dẹp loạn giúp đời trừ gian.
Mạnh Tân những lập thề sơ hội,
Rắp một lòng hướng tới Hàm Dương.
Sức quân không hợp ai lường,
Chia năm sẻ bảy mấy đường nhạn bay.
Thế cùng Lợi khiến người tranh đoạt,
Sau tự thành tàn hại lẫn nhau.
Bắc phương khắc tỉ chưa lâu
Hoài Nam xưng đế tranh nhau ngôi vàng.
Lâu khải giáp cũng sinh chấy rận.
Chiến loạn nhiều trăm họ thương vong.
Xương khô phơi trắng khắp đồng,
Nghe trong nghìn dặm quạnh không tiếng gà.
Trăm người sống sót một ba,
Chừng đâu nhắc đến khiến ta đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan Đông nghĩa sĩ có người,
Dấy binh dẹp loạn nhiễu đời an dân.
Bắt đầu họp ở Mạnh Tân
Hàm Dương lòng hướng ở gần phải theo.
Quân không hợp sức đồng đều
Ngần ngừ rồi lại chia nhiều hướng tranh.
Thế cờ thấy lợi cũng đành,
Giết nhau như ngoé còn anh em gì.
Hoài Nam xưng đế tức thì,
Bắc phương khắc ấn khác chi tiếm quyền.
Giáp binh sinh chấy rận liền,
Muôn dân chiến tuyến bao miền tử thương!
Ngoài đồng nội trắng phơi xương,
Tiếng gà im ắng dặm trường vắng tanh.
Trăm người còn sống một anh,
Đoạn trường ai nghĩ cũng đành thở than.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nghĩa sĩ đất Đông Quan
Dấy binh dẹp bạo tàn
Họp trước trên bến Mạnh
Mà lòng ở Hàm Dương
Ba quân không đồng sức
Như nhạn bay loạn hàng
Người tranh nhau lợi thế
Rồi hại nhau không nương
Em Hoài Nam xưng đế
Anh khắc ấn Bắc phương
Áo giáp sinh rận chấy
Muôn họ chịu tang thương
Ngàn dặm không gà gáy
Ngoài đồng phơi trắng xương
Dân trăm người còn một
Nghĩ lại thấy đoạn trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời