Triều Nguyễn, đình nguyên ba chục người,
Danh cao nghĩa liệt chỉ năm thôi.
Trong năm người ấy, ông hơn cả,
Cùng Tông Văn thần khá sánh đôi.

tửu tận tình do tại