Mở đầu dựng nước thuở phồn vinh
May gặp danh nho giúp trị bình
Trẻ học, lớn làm, làm đạo lớn
Sinh khôn, sớm biết, biết dân tình
Muối mơ, xanh vạc điều hoà khí
Lễ nhạc, thước khuôn sắp đặt tinh
Bốn bể nay đà về một mối
Ai hay lò tạo có tiên sinh


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)